Åndedrætsværn


Luftbåren forurening i form af gas, dampe eller farlige partikler kan beskadige lungerne og andre vitale organer og forårsage, at den udsatte person udvikler astma eller allergi.

Åndedrætsværn beskytter mod forskellige former for luftforurening.

Åndedrætsværn kan opdeles i to kategorier. For at vide, hvad der er det rigtige for dig, skal du kende den type forurening, du ønsker at beskytte mod.

Filtrerede åndedrætsværn

For at filtrerede åndedrætsværn kan bruges, skal luften indeholde mindst 19,5 % ilt. Filtertypen vælges ud fra den type forurening, du ønsker at beskytte mod, og bør anvendes i henhold til producentens filtervejledninger.

Åndedrætsværn

Hvis luften indeholder mindre end 19,5 % ilt, skal der anvendes et åndedrætsværn, der tilfører luft fra en ikke-forurenet kilde. Dette gælder også, hvor lugtfri gasser er til stede.

Valg af åndedrætsværn:

  • Identifikation: Hvilke skadelige gasser, støv, røg eller aerosoler har du brug for beskyttelse mod? Arbejdsstedet skal gennemgå en vurdering for at fastslå forureningskoncentrationer.

  • Risikovurdering: Er der tilstrækkelig ilt i hele eksponeringsperioden? Hvilke sundhedseffekter er forbundet med de forskellige risikozoner? Er der andre risici, såsom gnister eller eksplosive forbindelser?

  • Når du vælger et åndedrætsværn, skal du overveje halvmaske, helmaske, ventilatorassisteret eller trykluft. I situationer med lav arbejdsbelastning er halv- eller helmasker med filter bedst. I højere arbejdsbelastninger eller længere vagter vil du have ventilatorassisteret filterbeskyttelse. I miljøer, hvor iltniveauet er lavt og ved tilstedeværelse af lugt og smagsløse gasser, er et trykluftsapparat et must. Vælg det rigtige filter ud fra leverandørens anbefalinger.

  • Uddannelse: Pasform, funktionskontrol, montage, opbevaring og vedligeholdelse. Rutiner til rengøring og udskiftning af filtre og forbrugsdele.

Beskyttelsesfaktor for filtrerede åndedrætsværn i henhold til europæisk norm (NPF):

Gasfiltre i åndedrætsværn:

Beskyttelse mod gasser/dampe ved hjælp af et kulfilter. Der er ofte en række forskellige gasser/dampe til stede på ét sted. Gasserne/dampene skal kendes, før du kan vælge det rigtige gasfilter (se producentens anbefalinger). Et kombinationsfilter bør anvendes, hvor en kombination af gasser/dampe og partikler er til stede.

Eksempler på brug af åndedrætsværn:

  • A: Opløsningsmidler anvendt i forbindelse med malings-, lakerings- og limarbejde. Sprøjtning af pesticider. Desinfektion af drivhuse og hønsegårde.

  • B: Elektrolysearbejde (sure gasser). Kloreringsanlæg i vandværker (klor). Tømning af flydende gødningsanlæg (kræver iltniveau på mindst 19,5 %).

  • E: Malmristning. Fyringsanlæg (svovldioxid).

  • K: Papir- og kemisk industri (ammoniak).

Beskyttelsesfaktor:​​​​​​​

Beskyttelsesfaktoren illustrerer, hvor effektiv enheden er til at reducere niveauet af forurenende stoffer, der kommer ind i luftvejene, dvs. masken.

Tildelt beskyttelsesfaktor (APF): Baseret på målinger taget uden for og inde i åndedrætsværnet, udført i blandt andet virkelige arbejdsmiljøer og på arbejdende personale. APF er væsentligt lavere end den teoretiske beskyttelsesfaktor.

Nominel beskyttelsesfaktor (NPF): Baseret på laboratoriemålinger foretaget i forbindelse med godkendelse af åndedrætsværnets EN-standard. Koncept baseret på teoretisk lækageprocent (f.eks.: FFP3-maske med en maks. lækage på 2 % giver en beskyttelsesfaktor på 100/2 = 50).

Hygiejnegrænseværdi (HLV): Værdi fastsat af myndighederne (administrativ norm), der angiver den maksimalt tilladte gennemsnitskoncentration i løbet af en arbejdsdag samt den maksimale grænseværdi. Administrative normer offentliggøres af dit lands arbejdstilsyn eller tilsvarende.  

Beregning af anbefalet beskyttelsesfaktor (RPF): Forureningskoncentration/HLV (f.eks. koncentration 1.000 mg/m3 og en hygiejnegrænseværdi på 100 mg/m3 giver en anbefalet beskyttelsesfaktor på 10, dvs. et åndedrætsværn med beskyttelsesfaktor 10).​​​​​​​

Protection factor for filtered respiratory protection devices Protection factor for filtered respiratory protection devices


Relaterede artikler

safety helmets safety helmets

Øjenbeskyttelse

Øjenbeskyttelse og sikkerhedsbriller af forskellige typer er en nødvendighed for mange faggrupper.​​​​​​​

Læs mere >
hearing protection hearing protection

Faldsikring

At arbejde i højder er et af de mest risikable miljøer, man kan være i.​​​​​​​

Læs mere >

Arbejdslys

Wenaas har nu udvidet sit sortiment med Nightstick-lamper og arbejdslys​​​​​​​

Læs mere >