Andningsskydd


Luftburna föroreningar i form av gas, ångor eller farliga partiklar kan skada lungorna och andra vitala organ, och orsaka att den exponerade personen utvecklar astma eller allergier.

Andningsskydd skyddar mot olika typer av luftföroreningar.

Andningsskydd kan delas in i två kategorier. För att ta reda på vilken som är rätt för dig, måste du veta vilken typ av förorening du vill skydda dig mot.

Filtrerande andningsskydd

För att använda filtrerande andningsskydd måste luften innehålla minst 19,5 % syre. Filtertypen väljs efter vilken typ av förorening du vill skydda mot, och ska användas i enlighet med tillverkarens anvisningar för filtret.

Andningsapparat

Om luften innehåller mindre än 19,5 % syre, måste man använda en andningsapparat som tillför luft från en icke-kontaminerad källa. Detta gäller även där det finns luktfria gaser.

Välja ett andningsskydd:

  • Identifiering: Vilka kadliga gaser, damm, rök eller aerosoler behöver du skydd mot? Arbetsplatsen måste genomgå en bedömning för att fastställa koncentrationen av föroreningar.
  • Riskbedömning: Finns det tillräckligt med syre under hela exponeringstiden? Vilka hälsoeffekter är förknippade med de olika riskzonerna?
  • Finns det andra risker, som gnistor eller explosiva föreningar?När man väljer ett andningsskydd, måste man välja mellan halvmask, helmask, fläktassisterad eller tryckluft. I situationer med en låg arbetsbelastning är halv- eller helmasker med filter bäst. Vid högre arbetsbelastningar eller längre skift, vill du ha fläktassisterat filterskydd. I miljöer där syrenivåerna är låga och där det finns lukt- och smakfria gaser, måste man ha en tryckluftsapparat. Välj rätt filter efter leverantörens rekommendationer.
  • Utbildning: Tillpassning, funktionskontroll, montering, förvaring och underhåll. Rutiner för rengöring och byte av filter och förbrukningsdelar.

Skyddsfaktor för filtrerande andningsskydd i enlighet med EU-norm (NPF):

Gasfilter i andningsskydd:

Skydd mot gaser/ångor med ett kolfilter. Det finns ofta olika gaser/ångor på samma plats. Gaserna/ångorna måste vara kända innan man kan välja rätt gasfilter (se tillverkarens rekommendationer). Ett kombinationsfilter ska användas där det finns en kombination av gaser/ångor och partiklar.

Exempel på användning av andningsskydd:

  • A: Lösningsmedel som används i samband med målnings, lackerings- och limningsarbeten: Besprutning med bekämpningsmedel Desinficering av växthus och hönsgårdar.
  • B: Elektrolysarbete (sura gaser). Kloreringansläggningar i vattenverk (klor). Tömning av flytgödselanläggningar (kräver syrenivå på minst 19,5 %).
  • E: Malmrostning. Förbränningsanläggningar (svaveloxid).
  • K: Pappers- och kemikalieindustrier (ammoniak).

Skyddsfaktor:

Skyddsfaktorn illustrerar hur effektivt apparaten minskar föroreningsnivåerna som kommer in i luftvägarna, dvs. masken.

Tilldelad skyddsfaktor (APF): Baserat på mätningarna som gjorts utanför och inne i andningsskyddet, utförd i bland annat verkliga arbetsmiljöer och på arbetande personal. APF är betydligt lägre än den teoretiska skyddsfaktorn.

Nominell skyddsfaktor (NPF): Baserat på laboratoriemätningar som utförs i anslutning till godkännande av andningsskyddens EN-standard. Koncept baserat på teoretisk procentandel läckage (t.ex.: FFP3-mask med ett maximalt läckage på 2 % ger en skyddsfaktor på 100/2 = 50).

Hygieniska gränsvärden (HGV): Värde som bestäms av myndigheter (administrativ norm) och anger den maximalt tillåtna medelkoncentrationen under en arbetsdag och det maximala gränsvärdet. Administrativa normer publiceras av landets yrkesinspektion eller motsvarande.

Uträkning av den rekommenderade skyddsfaktorn (RSF): Föroreningskoncentration/HGV (t.ex. koncentration 1 000 mg/m3 och ett hygiengränsvärde på 100 mg/m3 ger en rekommenderad skyddsfaktor på 10, dvs. ett andningsskydd med skyddsfaktor 10).

Protection factor for filtered respiratory protection devices Protection factor for filtered respiratory protection devices


Relaterade artiklar

safety helmets safety helmets

Ögonskydd

Ögonskydd och skyddsglasögon av olika typer är nödvändiga bland många yrkesgrupper.​​​​​​​

Läs mer >>
hearing protection hearing protection

Fallskydd

Att arbeta på höjder är en av de farligaste miljöerna man kan vara i.​​​​​​​

Läs mer >>

Arbetsbelysning

Wenaas har nu utökat sitt utbud med Nightstick-lampor och arbetsbelysning​​​​​​​

Läs mer >>