Arbeidsmiljøloven og fallsikring

Synes du det er vanskelig å få oversikt over hvilke regler og lover som gjelder for fallsikring og fallsikringsutstyr? Faktisk berøres dette av en hel rekke forskrifter og krav. Vi har samlet alt på denne siden, så du skal slippe å lete rundt. All bruk av verneutstyr, fallsikringsutstyr inkludert, er regulert gjennom en rekke forskrifter og i selve arbeidsmiljøloven. I tillegg vil både arbeidsgiver og den enkelte utstyrsprodusenten ofte ha spesielle krav.

Som hovedprinsipp gjelder følgende:

 • Kollektive tiltak vurderes alltid først. Dette betyr gjerne sikring i form av gjerder/rekkverk, heller enn personlige tiltak i form av fallsikringsutstyr.
 • Permanente tiltak som stillas, heis eller lift skal prioriteres fremfor midlertidige tiltak.

Utover det berøres fallsikring av følgende:

Generelle krav til arbeidsgiver

 • Sørge for planmessig vernearbeid.
 • Sørge for løpende kartlegging av risiko.
 • Iverksette nødvendige tiltak.
 • Sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med farer, og at de får nødvendig opplæring og trening.

Krav mht. PVU

 • Foreta risikovurdering og velge utstyr og metoder på bakgrunn av det.
 • Sørge for at valgt PVU gir fullt forsvarlig vern.
 • Gi egnet og tilstrekkelig opplæring og praktisk trening i bruk av PVU.
 • Sørge for gode rutiner for oppbevaring, vedlikehold og kontroll av PVU. Herunder periodisk kontroll dersom det er påkrevd.

Generelle krav til arbeidstaker

 • Utføre arbeid i samsvar med påbud og instrukser.
 • Avbryte arbeid som medfører helsefare.
 • Rapportere farlige forhold.
 • Anvende PVU og alt arbeidsutstyr/-materiell på korrekt måte.
 • Rapportere skader og yrkesbetinget sykdom.

Arbeide i høyden

 • Prioritere tiltak som forhindrer fall fremfor tiltak som fanger opp fall.
 • Særlig viktig at utstyret er egnet.
 • Taubaserte posisjonsteknikker stiller særlige krav til praktisk trening og opplæring.
 • Posisjoneringsteknikker stiller krav til umiddelbar redning/nødhjelp.
 • Posisjoneringsteknikker stiller særlige krav til forberedelser og utstyr.

Krav til merking

 • Produsentenes navn eller logo.
 • Produktets modell- eller typebetegnelse.
 • Produktets serie- eller unike nummer.
 • Oppfordring til bruker om å lese brukerveiledningen.

Verneklasser

 • Aktiv (Posisjonering/posisjoneringsbegrensning).
 • Passiv (oppfanging).
 • Redning.

Krav til brukerveiledning

 • Navn og adresse til produsent eller forhandler.
 • Hvilken verneklasse utstyret tilhører og hvilket vernenivå det gir.
 • Riktig bruk av utstyret.
 • Riktig rengjøring, vedlikehold og oppbevaring av utstyret.
 • Egnet tilleggsutstyr.
 • Navn, adresse og TKO-nummer for de tekniske kontrollorgan.

Periodisk kontroll

 • NS-EN 365: min. hver tolvte mnd.
 • Produsent bestemmer.
 • Utføres av kompetent person.
 • Skal kunne dokumenteres i etterkant.

Viktig å vite

 • Når arbeidsgiveren din har valgt PVU som løsning, betyr det at du blir stilt ansikt til ansikt med en fare som i verste fall har potensiale til å ta livet av deg.
 • Forsikre deg om at du får den opplæring, det utstyret og den støtten du trenger!
 • Prosedyrer som ikke fungerer eller ikke blir respektert må endres. Ellers vil de etter hvert kamuflere en praksis som i verste fall kan være livsfarlig. Det er ditt ansvar å melde fra!
 • Selv om fallsikringsutstyret har vært inne til periodisk kontroll, så frigjør ikke dette bruker fra å kontrollere eget utstyr.
 • Det er den daglige kontrollen som avdekker de alvorlige feilene, der er brukerens egen kontroll som redder liv.

De mest sentrale lovene/forskriftene

 • Arbeidsmiljøloven, Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning (701)
 • Arbeidsplassforskriften (702)
 • Forskriften om utførelse av arbeid (703)
 • Forskrift om konstruksjon, produksjon og utforming av PVU (523).

I tillegg berøres fallsikringsutstyr av en rekke EN-standarder. Disse har vi laget en oversikt over her, scroll ned til kapittelet om «fallsikring».

Relaterte produkter

arbeidsmiljølov fallsikring arbeidsmiljølov fallsikring

Vår kompetansepartner, AAK Safety​​​​​​​

Vi strekker oss langt for å skape fallsikringsutstyr som får mennesker trygt hjem. Derfor samarbeider vi også med de beste innen faget. AAK Safety er vår sparringspartner innen produktutvikling og leverandør av kurs og opplæring.

Les mer >>
hearing protection hearing protection

Fallsikring

I Wenaas har vi lenge tilbudt verneutstyr for fallsikring for ulike bransjer. Alt ifra bedrifter som arbeider i høyspentmaster til virksomheter innen offshore eller bygg og anlegg​​​​​​​.

Les mer >>

Verneutstyr

Wenaas leverer verneutstyr – PPE (Personal Protection Equipment) – til bransjer med ekstremt høye sikkerhetskrav​​​​​​​

Les mer >>