Åndedrettsvern og vernemaske


Luftbåren forurensning i form av gass, damp eller farlige partikler kan skade både på lunger og andre vitale organer, og føre til at man utvikler astma og allergier.

Åndedrettsvern og vernemaske beskytter mot de forskjellige typene luftforurensning

Åndedrettsvern og vernemasker kan deles inn i to ulike typer og for å vite hvilken man skal velge, må også type forurensning være kjent.

Filtrerende åndedrettsvern

Bruk av filtrerende åndedrettsvern krever at luften inneholder minimum 19,5% oksygen. Filtertype velges ut fra hva man ønsker å beskytte seg mot, og benyttes i henhold til produsentenes filterguider.

Åndedrettsapparat

Inneholder luften mindre enn 19,5% oksygen må det brukes åndedrettsapparater som henter luft fra en ikke-forurenset kilde. Dette gjelder også ved luktfrie gasser.

Valg av type åndedrettsvern:

Når andre tiltak er gjennomført, er åndedrettsvern det siste tiltaket for å hindre at skadelig luftforurensning trenger inn i kroppen via luftveiene.  

4 viktige ting å tenke på i forbindelse med åndedrettsvern:

 • IDENTIFISERING:
  Hvilke helsefarlige gasser, støv, røyk eller aerosoler må det beskyttes mot? Det må gjøres en måling på arbeidsplassen for å kontrollere konsentrasjonen.
 • RISIKOVURDERING:
  Finnes det tilstrekkelig med oksygen under hele eksponeringen? Hvilke helseeffekter har de ulike risikoene? Finnes det annen risiko som f.eks. gnister, eller eksplosive blandinger.
 • VALG AV ÅNDEDRETTSVERN:
  Halvmaske, helmaske, viftebasert eller trykkluft. Ved lav arbeidsbelastning: Halv- eller helmaske med filter. Ved større arbeidsbelastning og lengre skift: Vifteassistert filterbeskyttelse. Ved oksygenmangel/lukt- og smaksfrie gasser: Trykkluftsapparater. Velg riktig filter ut fra leverandørens filteranbefalinger.
 • OPPLÆRING:
  Tilpasning, funksjonskontroll, montering, oppbevaring og vedlikehold. Rutiner for rengjøring, bytte av filter og slitedeler.

Beskyttelsesfaktor for filtrerende åndedrettsvern iht europeisk norm (NBF):

Gassfilter i åndedrettsvern:

Beskyttelse mot gasser/damp gjøres med kullfilter.Ofte forekommer det kombinasjoner av ulike gasser/ damp på samme sted. Gassene/dampen må være kjent for å velge riktig gassfilter (se produsentenesfilteranbefaling). Ved kombinasjon av gass/ damp og partikler, benyttes kombinasjonsfilter.

Eksempler på bruksområder for åndedrettsvern:

A: Løsningsmidler ved maling, lakk og limarbeid. Sprøyting med plantevernmidler. Desinfisering av veksthus og hønsehus.

B: Elektrolysearbeid (sure gasser). Kloreringsanlegg i vannverk (klor). Tømming av bløtgjødselanlegg (krever minimum 19,5% oksygen).

E: Rosting av malmer. Forbrenningsanlegg (svoveldioksid).

K: Papirindustri og kjemisk industri (ammoniakk).

Beskyttelsesfaktor:

Beskyttelsesfaktoren beskriver hvor effektivt det reduserer forurensningsinnholdet i luftveiene, dvs. innenfor masken.

Tildelt beskyttelsesfaktor (TBF):
Baserer seg på målinger utenfor og innenfor ånddrettsvernet, utført blant annet i virkelige arbeidsmiljøer på arbeidende personer. TBF er vesentlig lavere enn den teoretiske.

Nominell beskyttelsesfaktor (NBF):
Baserer seg på labratoriemålinger i sammenheng med godkjenning mot åndedrettets EN-standard. Begrep basert påteoretisk lekkasjeprosent. (eks: FFP3 maske med maks lekkasje 2%, gir en beskyttelsesfaktor på 100/2= 50).

Hygenisk grenseverdi (HGV):
Er en verdi fastsatt av myndighetene (administrativ norm) som angir høyeste tillatte gjennomsnittskonsentrasjon over en arbeidsdag samt takverdien. Administrative normer blir publisert av Arbeidstilsynet.  

Beregning av anbefalt beskyttelsesfaktor (TBF):
​​​​​​​Konsentrasjon forurensning/HGV (eks: konsentrasjon 1000 mg/m3 og hygienisk grenseverdi på 100 mg/m3 gir anbefalt beskyttelsesfaktor 10, dvs. et åndedrett med beskyttelsesfaktor 10).

Gassfilter er merket i henhold til klassifisering:

Relaterte artikler

safety helmets safety helmets

Vernebriller og øyevern

Øyevern og vernebriller av ulike typer er nødvendig blant mange yrkesgrupper.

Les mer >>
hearing protection hearing protection

Fallsikring

Å jobbe i høyden er den mest risikofylte arbeidsformen du kan ha.​​​​​​

Les mer >>

Arbeidslys

Wenaas har nå utvidet sortimentet med Nightstick-lamper og arbeidsbelysning

Les mer >>