Normer

Personlig verneutstyr etter dagens retningslinjer

Alt av verneutstyr som brukes på arbeidsplassen skal være CE-merket og til enhver tid gi fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeideren er utsatt for.

Din trygghet på arbeidsplassen er arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver skal sørge for at alt personlig verneutstyr følger dagens retningslinjer og er CE-merket. Arbeidsgiver er videre ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevd, og at nødvendig opplæring blir gitt.På arbeidsplassen bør det jevnlig kontrolleres at det personlige verneutstyret er i bruk og det bør iverksettes strakstiltak om påbudt personlig verneutstyr ikke brukes. Arbeidsgiver er ansvarlig for at det utarbeides rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjoner og utskifting av personlig verneutstyr, og at verneutstyret er i god hygienisk stand. Våre produktsjefer er tilgjengelige for rådgivning knyttet til korrekt valg av personlig verneutstyr.


Verneklær normer

EN ISO 340 og EN ISO 13688

Vernetøy – Generelle krav


EN ISO 11612

Vernetøy – Bekledning for beskyttelse mot varme og flammer


EN ISO 14116

Vernetøy – Beskyttelse mot flammer – med begrenset flammespredning


EN ISO 11611

Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser


IEC 61482

Bekledning for beskyttelse mot termiske farer forbundet med en elektrisk lysbue.


EN 13034

Vernetøy mot flytende kjemikalier – begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier


EN 1149

Vernetøy – Elektrostatiske egenskaper


EN ISO 20471

Svært synlig vernetøy


EN 342

Vernetøy - Antrekk og klesplagg for beskyttelse mot kulde


EN 343

Vernetøy – Beskyttelse mot regn


EN 14404

Knebeskyttere for knestående arbeid


Arbeidssko / vernesko normer

EN 20345

Personlig verneutstyr - Vernesko

EN 20347

Personlig verneutstyr - Arbeidssko

EN 15090

Fottøy for brannmannskaper

EN 17249

Sikkerhetssko med beskyttelse mot kutt fra kjedesager

ASTM

ASTM er en Amerikansk standard for godkjenning av verneutstyr (American Society for Testing and Materials)

Arbeidshansker normer

EN 420

Vernehansker – Generelle krav

EN 1149

Vern mot statisk elektrisitet

EN 511

Vernehansker mot kulde

EN ISO 388:2016

Vernehansker mot mekaniske påførte skader

EN ISO 374-1: 2016

Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikro-organismer. Del 1: Terminologi and ytelse

EN ISO 374-5:2016

Terminologi og ytelseskrav for mikroorganisme-risiko

EN 407

Vernehansker mot termiske farer (varme og/eller brann)

EN 12477

Vernehansker for sveisere

Personlig verneutstyr NORmer

Hodevern

EN 397

Vernehjelmer for industri

EN 50365

Elektrisk isolerte hjelmer for bruk i lavspenningsanlegg

EN 14052

Industrihjelmer med høy yteevne

EN 812

Letthjelmer for industri

Øye- og ansiktsvern

EN 166

Øyevern – Spesifikasjoner

EN 169

Personlig øyevern – Filtre for sveising og beslektede teknikker – Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk

EN 170

Personlig øyevern – Ultrafiolette filtre – Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk

EN 172

Øyevern – Solbeskyttelsesfilter for bruk i industrien

EN 171

Personlig øyevern – Infrarøde filtre – Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk

EN 1731

Personlig øyevern – Øye- og ansiktsvern av netting

EN 175

Personlig beskyttelse – Utstyr for øye og ansiktsvern ved sveising og liknende prosesser

EN 207

Øyevern – Filtre og øyevern mot laserstråling (laser-øyevern)

EN 379

Øyevern – Automatiske sveisefiltre

Hørselvern

EN 458

Hørselvern – Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold – Retningslinjer

EN 352

Hørselvern

EN 13819-1

Hørselvern – Prøving – Del 1: Fysikalske prøvingsmetoder

Åndedrettsvern

EN 136

Åndedrettsvern – Helmasker – Krav, prøving, merking

EN 140

Åndedrettsvern – Halvmasker og kvartmasker – Krav, prøving, merking

EN 143

Åndedrettsvern – Partikkelfiltre – Krav, prøving, merking

EN 14387

Åndedrettsvern – Gassfiltre og kombinerte filtre – Krav, prøving, merking

EN 14594

Åndedrettsvern – Trykkluftapparat med jevn lufttilførsel – Krav, prøving, merking

EN 149

Åndedrettsvern – Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler – Krav, prøving, merking

EN 12941

Åndedrettsvern – Krafttilført filtrerende utstyr med hjelm eller hette – Krav, prøving, merking

EN 12942

Åndedrettsvern – Krafttilført filtrerende utstyr med helmasker, halvmasker eller kvartmasker – Krav, prøving, merking

EN 403

Åndedrettsvern for egen redning – Filtreringsanordninger med hette for rømning fra ild – Krav, prøving, merking

EN 405

Åndedrettsvern – Filtrerende halvmasker med ventil til beskyttelse mot gasser eller mot gasser og partikler – Krav, prøving, merking

Fallsikring

EN 341

Personlig fallsikringsutstyr - Nedfiringsutstyr for redning

EN 353

Fallsikring glider

EN 354

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Forbindelsesliner

EN 355

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Falldempere

EN 358

Personlig verneutstyr for posisjonering og sikring mot fall fra høyder – Belter for posisjonering og posisjonsbegrensning og støttestropper

EN 360

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Selvstrammende fanganordninger

EN 361

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Kroppsseler

EN 362

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Koblingsstykker

EN 363

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Personlige vernesystemer mot fall fra høyder

EN 564

Fjellklatringsutstyr - Hjelpetau - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

EN 567

Fjellklatringsutstyr - Tauklemmer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

EN 795

Personlig fallsikringsutstyr – Forankringsanordninger

EN 813

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Sitteseler

EN 1498

Redningsutstyr – Redningsløkker

EN 12276

Fjellklatringsutstyr - Kamkileforankringer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

EN 1891

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Semistatiske strømpetau

EN 12841

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Tilkomstteknikksystemer – Justeringsanordninger for tau

EN 1496

Redningsutstyr – Heisemekanismer for redning

EN 1497

Personlig verneutstyr mot fall – Redningsseler

RELATERTE ARTIKLER