Normer

Personlig verneutstyr etter dagens retningslinjer

Alt av verneutstyr som brukes på arbeidsplassen skal være CE-merket og til enhver tid gi fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeideren er utsatt for.

Din trygghet på arbeidsplassen er arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver skal sørge for at alt personlig verneutstyr følger dagens retningslinjer og er CE-merket. Arbeidsgiver er videre ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevd, og at nødvendig opplæring blir gitt. På arbeidsplassen bør det jevnlig kontrolleres at det personlige verneutstyret er i bruk og det bør iverksettes strakstiltak om påbudt personlig verneutstyr ikke brukes. Arbeidsgiver er ansvarlig for at det utarbeides rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjoner og utskifting av personlig verneutstyr, og at verneutstyret er i god hygienisk stand. Våre produktsjefer er tilgjengelige for rådgivning knyttet til korrekt valg av personlig verneutstyr.


Vernetøy-normer

EN ISO 13688:2013

Vernetøy – Generelle krav


EN ISO 11612

Vernetøy – Bekledning for beskyttelse mot varme og flammer


EN ISO 14116

Vernetøy – Beskyttelse mot flammer – med begrenset flammespredning


EN ISO 11611

Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser


IEC 61482

Bekledning for beskyttelse mot termiske farer forbundet med en elektrisk lysbue.


EN 13034

Vernetøy mot flytende kjemikalier – begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier


EN 1149

Vernetøy – Elektrostatiske egenskaper


EN ISO 20471

Svært synlig vernetøy


EN 342

Vernetøy - Antrekk og klesplagg for beskyttelse mot kulde


EN 343

Vernetøy – Beskyttelse mot regn


EN 14404

Knebeskyttere for knestående arbeid


Arbeidssko / vernesko normer

EN 20345:2011

Personlig verneutstyr - Vernesko - 2011

EN 20345:2022

Personlig verneutstyr - Vernesko - 2022

EN 20347

Personlig verneutstyr - Arbeidssko

EN 15090

Fottøy for brannmannskaper

EN 17249

Sikkerhetssko med beskyttelse mot kutt fra kjedesager

ASTM

ASTM er en Amerikansk standard for godkjenning av verneutstyr (American Society for Testing and Materials)

Arbeidshansker normer

EN 420

Vernehansker – Generelle krav

EN 21420

Vernehansker – Generelle krav (arvtageren for EN 420)

EN 1149

Vern mot statisk elektrisitet

EN 511

Vernehansker mot kulde

EN ISO 388:2016

Vernehansker mot mekaniske påførte skader

EN ISO 374-1: 2016

Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikro-organismer. Del 1: Terminologi and ytelse

EN ISO 374-5:2016

Terminologi og ytelseskrav for mikroorganisme-risiko

EN 407

Vernehansker mot termiske farer (varme og/eller brann)

EN 12477

Vernehansker for sveisere

EN 659

Vernehansker for brannvesen
​​​​​​​

EN 60903

Arbeid under spenning - Hansker og votter av isolerende materiale
​​​​​​​

EN 10819

Mekaniske vibrasjoner og støt - Hånd-arm-vibrasjoner - Metode for måling og vurdering av vibrasjonsoverføring via hansker ved håndflaten​​​​​​​

EN 421:2010

Vernehansker mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning

ISO 14419:2010

Tekstiler - Oljeavvisende - Test for hydrokarbonmotstand

Personlig verneutstyr normer

Hodevern

EN 397:2012

Vernehjelmer for industri

EN 50365:2002

Elektrisk isolerte hjelmer for bruk i lavspenningsanlegg

EN 12492:2012

Hjelmer for fjellklatrere

EN 812:2012

Letthjelmer for industri

EN 14052:2012+A1:2012

Industrihjelmer med høy yteevne

Øye- og ansiktsvern

EN 166

Øyevern – Spesifikasjoner

EN 169

Personlig øyevern – Filtre for sveising og beslektede teknikker – Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk

EN 170

Personlig øyevern – Ultrafiolette filtre – Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk

EN 172

Øyevern – Solbeskyttelsesfilter for bruk i industrien

EN 171

Personlig øyevern – Infrarøde filtre – Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk

EN 1731

Personlig øyevern – Øye- og ansiktsvern av netting

EN 175

Personlig beskyttelse – Utstyr for øye og ansiktsvern ved sveising og liknende prosesser

EN 207

Øyevern – Filtre og øyevern mot laserstråling (laser-øyevern)

EN 379

Øyevern – Automatiske sveisefiltre

Hørselvern

EN 352-1:2020

Hørselvern – Generelle krav – Del 1: Øreklokker.

EN 352-2:2020

Hørselvern – Generelle krav – Del 2: Ørepropper.

EN 352-3:2020

Hørselvern – Generelle krav – Del 3: Øreklokker festet til industrivernehjelm.

EN 352-4:2020

Hørselvern – Krav til sikkerhet og prøving – Del 4: Nivåavhengige øreklokker.

EN 352-5:2020

Hørselvern – Krav til sikkerhet og prøving – Del 5: Øreklokker med aktiv støyreduksjon.

EN 352-6:2020

Hørselvern – Krav til sikkerhet og prøving – Del 6: Øreklokker med audiokommunikasjon.

EN 352-7:2020

Hørselvern – Krav til sikkerhet og prøving – Del 7: Nivåavhengige ørepropper.

EN 352-8: 2020 ​​​​​​​

Hørselsvern – Krav til sikkerhet og prøving – Del 8: Øreklokker for underholdning.

Åndedrettsvern

EN 136:1998

Åndedrettsvern – Helmasker – Krav, prøving, merking

EN 140:1998

Åndedrettsvern – Halvmasker og kvartmasker – Krav, prøving, merking

EN 143:2021

Åndedrettsvern – Partikkelfiltre – Krav, prøving, merking

EN 14387:2021

Åndedrettsvern – Gassfiltre og kombinerte filtre – Krav, prøving, merking

EN 149:2001+A1:2009

Åndedrettsvern – Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler – Krav, prøving, merking

EN 12941:2023

Åndedrettsvern – Krafttilført filtrerende utstyr med hjelm eller hette – Krav, prøving, merking

EN 12942:2023

Åndedrettsvern – Krafttilført filtrerende utstyr med helmasker, halvmasker eller kvartmasker – Krav, prøving, merking

EN 403:2004

Åndedrettsvern for egen redning – Filtreringsanordninger med hette for rømning fra ild – Krav, prøving, merking

EN 405:4001+A1:2009

Åndedrettsvern – Filtrerende halvmasker med ventil til beskyttelse mot gasser eller mot gasser og partikler – Krav, prøving, merking

EN 14594:2018

Åndedrettsvern – Trykkluftapparat med jevn lufttilførsel – Krav, prøving, merking

Fallsikring

EN 341

Personlig fallsikringsutstyr - Nedfiringsutstyr for redning

EN 353

Fallsikring glider

EN 354

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Forbindelsesliner

EN 355

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Falldempere

EN 358

Personlig verneutstyr for posisjonering og sikring mot fall fra høyder – Belter for posisjonering og posisjonsbegrensning og støttestropper

EN 360

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Selvstrammende fanganordninger

EN 361

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Kroppsseler

EN 362

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Koblingsstykker

EN 363

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Personlige vernesystemer mot fall fra høyder

EN 564

Fjellklatringsutstyr - Hjelpetau - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

EN 567

Fjellklatringsutstyr - Tauklemmer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

EN 795

Personlig fallsikringsutstyr – Forankringsanordninger

EN 813

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Sitteseler

EN 1498

Redningsutstyr – Redningsløkker

EN 12276

Fjellklatringsutstyr - Kamkileforankringer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

EN 1891

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Semistatiske strømpetau

EN 12841

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Tilkomstteknikksystemer – Justeringsanordninger for tau

EN 1496

Redningsutstyr – Heisemekanismer for redning

EN 1497

Personlig verneutstyr mot fall – Redningsseler