Hørselvern

Støy kan forårsake uhelbredelige hørselskader, men mangel på bruk av hørselvern kan også ha en rekke negative helseeffekter – i form av påvirkning av hjerte- og karsystemet, høyere blodtrykk, muskelspenninger og stress.  

I Norge utgjør hørselsskader halvparten av innrapporterte saker til Arbeidstilsynet om yrkessykdom. Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er også den vanligste yrkesskaden i Europa – og er et resultat av manglende eller feil bruk av hørselvern på arbeidsplassen.

I tillegg er det en sikkerhetsrisiko om støy distraherer, og gjør det vanskeligere å høre og forstå viktige signaler eller annen kommunikasjon i arbeidet.

Behov for bruk av hørselvern skal kartlegges

​​​​​​​Risikoen for hørselskade avhenger av lydnivå, og hvor ofte og lenge en eksponeres for det. Det er arbeidsgivers plikt å beskytte ansatte mot støyrelatert helsefare og foreta nødvendige støymålinger for å kartlegge både gjennomsnittstøy og impulsstøy fra for eksempel skudd og slag – for å avdekke behov for riktig og nødvendig bruk av hørselvern.

Ulike typer hørselvern

Den mest effektive måten å redusere støy på, er alltid å fjerne støykilden. Dersom dette ikke er mulig, har vi et bredt utvalg av hørselvern som sikrer det anbefaltestøynivået – som ørepropper av skum, ørepropper med bøyle, formstøpte ørepropper for gjenbruk, passive øreklokker og elektroniske øreklokker framarkedets ledende produsenter. Våre hørselvern kan kombineres både med radio, omgivelseslyd og audiokommunikasjon.

Grenseverdier

For en gjennomsnittlig støybelastning over en 8 timers periode på mellom 80 dB og 85 dB, må det iverksettes vernetiltak som inkluderer hørselvern. Øvre grense for impulsstøy er 130 dB.

Hørselvern og demping

Alle hørselvern har en verdi som angir hvor mye hørselvernet demper i dB. SNR-metoden (Singel Number Rating) er en gjennomsnittlig beskyttelsesfaktor målt over hele frekvensspekteret. Metoden tar imidlertid ikke høyde for variasjoner mellom lydtrykkene i de ulike frekvensområdene. Et hørselvern med SNR verdi på 24, vil gi et støynivå på 73 dB ved kjent gjennomsnittsstøy på 97 dB under 8 timer (97 dB – 24 dB = 73 dB). HML-metoden (High, Medium, Low): er en gjennomsnittlig beskyttelsefaktor i de ulike frekvensene. For å benytte denne metoden, må lydtrykket måles i de ulike frekvensområdene:

  • High: Over 1000 Hz
  • Medium: Mellom 500-2000 Hz
  • Low: Under 500 Hz

SNR-verdi og HML-verdi kan leses fra dempningsoversikten som følger med hørselvernet. Valg av hørselvernDet beste hørselvernet er det som brukes 100 % av tiden ved opphold i en støysone. Beskyttelsen reduseres dramatisk dersom hørselvernet tas av ikortere perioder. En bør bruke et hørselvern med en demping som gir et støynivå på mellom 70-80 dB. Ved å dempe for mye vil en kunne risikere å ikke høre nødvendig kommunikasjon eller varselsignaler.

PRODUKTER

Del denne siden på:

RELATERTE ARTIKLER

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Luftbåren forurensning i form av gass, damp eller farlige partikler kan skade både på lunger og andre vitale organer, og føre til at man utvikler astma og allergier.

Les mer
Øyevern

Øyevern

Skader på synet er blant de hyppigste arbeidsskadene med betydelige konsekvenser – både med hensyn til arbeidsdyktighet og livskvalitet.

Les mer
Vernehjelm

Vernehjelm

Vi tilbyr vernehjelmer fra markedets ledende produsenter, med god passform og lav vekt – for optimal komfort og sikkerhet.

Les mer
Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr

Vi arbeider i nær kontakt med våre brukere slik at vi kan levere komplette løsninger innen alle typer arbeidsklær og verneutstyr.

Les mer