Samfunnsansvar i Wenaas

"Ta ansvar, være transparent og troverdig"

Samfunnsansvar og ESG

Vårt samfunnsansvar

I Wenaas er måten vi skaper resultater på like viktig som vårt ansvar om å beskytte mennesker i arbeid. Vi er svært bevisste på at vår virksomhet har en miljømessig og sosial påvirkning langt utover selskapet selv. Som en av markedslederne innen arbeidsklær og verneutstyr stiller vi høye krav til oss selv, og for å utvise aktsomhet og fremme ansvarlig forretningspraksis gjennom vår verdikjede engasjerer vi oss i forbedringer som kan måles. Wenaas har overordnede retningslinjer for hvordan vi skal håndtere Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), ansvarlig innkjøp og produktsikkerhet og antikorrupsjon.

Vårt samfunnsansvar er sentralt for å skape tillitt, evaluere våre fremtidige risikoer, bygge og sikre en langsiktig forretningssuksess, imøtekomme interessenters forventinger og bidra til bærekraftig utvikling. En etisk forretningsadferd er helt grunnleggende hos Wenaas og reflektert i verdier som veileder hver og en av oss. I tillegg til egen forretningsutvikling og våre forbedringstiltak, stiller vi krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Alle våre leverandører og samarbeidspartnere er pålagt å signere en Code og Conduct (CoC) før enhver forretningstransaksjon kan finne sted. Wenaas CoC inneholder våre prioriterte krav samtidig som de viser til mer dyptgående styrende dokumentasjon om hvordan man respekterer ansatte og miljø. Disse retningslinjene sikrer at alle forpliktelser, lover og regler som gjelder blir respektert. Brudd på CoC og manglende vilje til forbedring vil gi Wenaas rett til å si opp enhver kontrakt.

Environment, Social and Governance (ESG)

Det finnes ingen magisk formel, fokuset er på å løse ESG-kritiske utfordringer ved ansvarlig innkjøp globalt – fra utvikling til en risikobasert vurdering, alt samtidig som man kontinuerlig driver forbedring i verdikjeden. I Wenaas praktiserer vi med et felles ansvar for bærekraftig samfunnsutvikling og ved å ivareta de «3P’ene – People, Profit and Planet». En kontinuerlig prosess drevet av utfordringer og muligheter.  

Wenaas startet opp i 1931 og er derfor en av morgendagens ledende internasjonale leverandører av teknisk arbeidstøy ved å forstå og favne om grønne vekstmuligheter - inkludert bærekraftige bransje prosjekter og investeringer som ennå ikke er utviklet. Vi er opptatt av verdiskapning i verdikjeden og ved å skape konkurransefortrinn, samtidig som vi legger vekt på ESG-aspekter og fremtidig muligheter. Dette er helt nødvendig på grunn av de viktigste driverne for bærekraft som involverer fornybare kostnadskurver, materialstrømmer som blir digitale og sirkulære, klimarisiko, og fordi vi tror på å styrke virkemidlene for internasjonalt samarbeid innen bærekraftig samfunnsutvikling.

​​​​​​​I 2023 styrket vi vår ESG tilnærming frem til god risikostyring, klimatiltak og sosial styring, og identifiserte våre kjerneverdier for å bygge og sikre langsiktige forretningssuksess. En strategisk prosess som ivaretar våre kunder og interessenters forventninger samtidig som den bidrar til bærekraftig utvikling og økonomisk vekst. ​​​​​​​Utvalgte FNs bærekrafts mål er integrert i vår ESG-strategi og tilpasset en lavkarbon-tilnærming med økt verdiskapning.


Sett gjerne lyd på!


Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold -ESG​​​​​​​​​​​​​​

For Wenaas er etisk og ansvarlig drift essensielt, der omsorg for mennesker og planeten veileder alle aspekter av virksomheten.

​​​​​​​Vi legger vekt på miljømessig og sosial innvirkning, og etablerer strenge krav til både oss selv og våre partnere, alt fundamentert i nasjonale og internasjonale lover og regler.


Våre overordnede ESG mål

Med internasjonale tilstedeværelse styrer vi samarbeidet vårt for å nå vår kort- og langsiktige 2030-agenda, og våre forpliktelser til utvalgte bærekraftsmål og Paris-avtalen bekreftes i vår ​​​​​​​ESG tilnærming.

Protecting Environmental Resources

Wenaas er forpliktet til å eliminere avfall og forurensning; ved å bruke fremtidsrettede verktøy for å tilrettelegge analyser av bærekraftig data i samarbeid med våre strategiske og taktiske leverandører. Wenaas vil prioritere, engasjere og redusere vann og karbon (Co2)-utslippet. Målet vårt er å fase ut og erstatte kritiske produktgrupper med anerkjente miljøvennlige ordninger – samtidig som vi fremmer initiativer for sertifiserte miljømerker for å redusere energibruk, vann og avfallsmaterialer i og etter produksjon. 

Les mer >>

Our Social Management Capabilities

Wenaas er opptatt av å være en trygg arbeidsplass; imøtekomme sikkerhets- og miljøkrav innen egne avdelinger og med våre leverandører. Wenaas har en pragmatisk og helhetlig tilnærming for å utdype egen kunnskap og forståelse ovenfor leverandør-medarbeidere. Vi vil følge opp for å sikre anstendige arbeidsplasser, fremme sosial dialog for å beskytte mot diskriminering og trakassering – samtidig som vi oppmuntrer til likestilling og rettferdig lønn ved å bygge gode langsiktige relasjoner.

Les mer >>

Collaboration and Governance Reporting

Wenaas er opptatt av åpenhet; ved å rapportere til nasjonale og internasjonale ESG-rammeverk, overvåke markedet og ved å overholde alle regulatoriske krav, dokumentasjon og prosesser. Wenaas vil arbeide for å sikre rettferdig handel gjennom verdifullt samarbeid med sine leverandører. Videre er fokuset vårt på å identifisere grønne vekstmuligheter – samtidig som vi integrerer miljømessige og sosiale hensyn i alle de valgte FNs bærekrafts mål og tar dermed ansvar for en effektiv og troverdig rapportering.

Les mer >>

ESG-program

Wenaas har tatt bedriftsansvaret sitt på alvor i en årrekke, og et godt utviklet ESG-program ligger til grunn for dette. Programmet fanger bredt og hovedfokus er å ivareta alle ledd i produksjonskjeden.
Vi opptrer med tillitt og handler med rettferdighet, og alle våre leverandører blir imøtekommet med den samme tilnærmingen, mulighetene og utfordringene vi kan ha. Vi tror på å ha en klar og konsistent kommunikasjon som er bygget for idéutveksling og ærlige tilbakemeldinger. Før vi inngår I et partnerskap, gjennomgår alle leverandører en screening for å se at de overholder våre minimumskrav angående etisk og miljømessig forretningspraksis. Våre leverandører og samarbeidspartnere er nøye evaluert basert på vår egen informasjon og krav, RFI, SAQ, akkrediteringer, sertifikater og firmainformasjon gitt underveis og i pre-kvalifiserings prosessen. Før produksjon settes i gang er det mange andre krav og standarder som også må ivaretas i praksis, blant annet produktkvalitet, leveringssikkerhet, samarbeid, produktutvikling, sertifiseringer m.m. For å fortsette å skape bærekraftig økonomisk vekst tror vi på langsiktig samarbeid, tett dialog og fysiske leverandør besøk.

Vi overvåker jevnlig ytelsesevne til våre leverandører og iverksetter forbedringstiltak på en systematisk måte. Wenaas er medlem av Amfori BSCI for å overvåke og sikre vår produksjons og leverandør policy i alle ledd, og det følges opp kontinuerlig med årlige revisjoner. Amfori BSCI bistår oss med sosial revisjon og rapporter. Gjennom denne avtalen har vi nulltoleranse for tvangsarbeid og barnearbeid og stiller krav om blant annet organisasjonsfrihet, likestilling, ordnede lønns- og arbeidsforhold, og at alle forpliktelser, lover og regler om sosial trygghet skal respekteres. Om Wenaas skulle avdekke at etiske retningslinjer ikke blir overholdt, vil vi følge opp med en forbedringsplan innenfor en gitt tidsramme og samarbeidet vil fortsette. Dette gjelder naturligvis avvik som ikke er identifisert som alvorlige. Vi krever minimum C-score vurdering eller bedre. Dersom en leverandør får D-score, vil vi umiddelbart følge opp CAP tiltaksplanen og kreve en gjennomført revisjon på nytt innen 6 mnd. Hvis nulltoleranse (Code RED) avdekkes ved et fabrikkbesøk eller under en revisjon, vil ingen bestillinger bli lagt og produksjon vil bli stoppet umiddelbart.

Restricted Substance List (RSL)
Vår Restricted Substance List (RSL) setter svært høye krav i produksjon og er utarbeidet i samarbeid med en rekke anerkjente organisasjoners anbefalinger. RSL beskriver kjemikalier som er forbudt å bruke i våre produkter eller hos våre produsenter. Wenaas sin RSL er basert på kravene til REACH, PoPsdirektivet, BioCid-Direktivet og EU's lovregulering av kjemikalier. I tillegg samarbeider Wenaas med RISE og den Svenske kjemikaliegruppen for å sikre at listen til enhver tid er oppdatert. Produktspesifikasjoner og testrapporter kontrolleres opp mot RSL listen før en eventuell produksjon. Alle våre leverandører og produsenter er forpliktet til å ikke bruke kjemikalier i vår RSL liste. RSL listen er en viktig del av ESG programmet vårt og inngår i vår Code of Conduct.

Les mer om våre leverandørkrav:

Wenaas Workwear Code of Conduct >>
Wenaas Workwear Policy for Responsible Business Conduct >>
Wenaas Workwear Mimimum Criteria for Suppliers >>
Wenaas Workwear Restricted Substance List (RSL) >> RSL Chemicals Guidance -January 2023 >>
Wenaas Workwear Corruption and Anti-bribery Policy >>
Wenaas Workwear Supplier Compliance Guidelines Amfori >> Wenaas Workwear Code Red process Amfori >>

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget og trådte i kraft 1. juli 2022. Forbrukertilssynet er tildelt ansvaret med å veilede og føre tilsyn med Åpenhetsloven. Hovedformålet med loven er å dokumentere egen forretningsrisiko i tråd med Åpenhetsloven. For å oppnå lovens formål krever den at virksomheter rapportere om arbeidet de gjør for å sikre overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele virksomheten og leverandørkjeden.

Selskaper er pålagt å offentliggjøre redegjørelsen for deres aktsomhetsvurdering for første gang innen 30. juni 2023. Loven sikrer også at allmennheten har tilstrekkelig tilgang til informasjonen. Aktsomhetsvurderinger regnes som den internasjonale gullstandarden for godt samfunnsansvar. Prosessen er i henhold til OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og kartlegges i samsvar med følgende prinsipper som vist i figur.

Siden 2022 har Wenaas puplisert sin redegjøreelse for å imøtekomme åpenhetsloven. Rapporten lar oss identifisere, forebygge, begrense og gjøre rede for våre faktiske og mulige negative påvirkninger, samt rette opp skade knyttet til menneskerettigheter, i vår verdikjede og gjennom våre samarbeidspartnere.

Les mer om vårt medlemskap hos Etisk Handel Norge og se vår rapport her >>
Les mer om OECD DD veileder >>

Aktsomhetsvurderingsprosessen og støttetiltak

Kilde: OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct Design: Peggy King Cointepas


Vil du vite mer eller har spørsmål - ta kontakt på csr@wenaas.no


Relaterte artikler

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Transport og logistikk

Våre kvalifiserte innkjøpere sørger for å utnytte rasjonell tilgang på råvarer med tilgjengelig kapasitet for å redusere behovet for å transportere råvarer og ferdige produkter frem og tilbake over store avstander.

Les mer >>

Medlemskap og samarbeid

Vi er medlem av flere innkjøpsplattformer og vår liste over gode samarbeidspartnere er lang.

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

FNS bærekraftige mål

Vi er forpliktet til å jobbe med FNs bærekraftige mål og har fem mål vi har fokus på for å bidra til en bedre verden.

Les mer >>
Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Sertifiseringer og annerkjennelser

Våre kvalifiserte innkjøpere sørger for å utnytte rasjonell tilgang på råvarer med tilgjengelig kapasitet for å redusere behovet for å transportere råvarer og ferdige produkter frem og tilbake over store avstander.

Les mer >>

Produktutvikling og -sertifiseringer

Alle våre arbeidsklær og uniformer kjennetegnes av høy kvalitet og funksjonelt design. Bak hver søm, valg og detalj ligger det mye arbeid og omfattende kunnskap.

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

Les om våre ambisjoner når det gjelder FNs bærekraftige mål

Vi har fokus på fem bærekraftige utviklingsmål og dette er våre ambisjoner for dem.

Les mer >>